Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

 

Článok I.

Podmienky a spôsob ubytovania

 1. V penzióne môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu zamestnancovi penziónu na recepcií ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásený pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č.363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č.48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepcií úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené klientovi pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 3. Penzión si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 4. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14:00 do 22:00 hod. Do tejto doby penzión pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a penzión ju potvrdil.
 5. V prípade, že hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácií, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10:00 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 11:00, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Izba sa považuje za uvoľnenú, potom čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúče na recepcií a poverenému pracovníkovi oznámi odhlásenie z ubytovania.
 7. Hosť ktorý sa ubytuje pred 06:00 hod, resp. trvá na ubytovaní pred 14:00 hod zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.
 8. V čase od 22:00 hod do 06:00 hod sú hostia povinní dodržať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia, je možné organizovať spoločenské akcie aj po 22:00 hod, a to v priestoroch k tomu určených.
 9. Penzión poskytuje svojím hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom z pravidla pri skončení pobytu. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcií penziónu.
 10. Penzión si vyhradzuje právo požadovať pri rezervácií od hosťa zálohovú platbu vo výške 50% až 100% z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre penzión až po obdŕžaní úhrady zálohovej platby na účet penziónu.
 11. V prípade skrátenia pobytu klientom má penzión právo klientovi vyúčtovať plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku pobytu.
 12. Penzión je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu písomne , elektronicky alebo faxom v nasledovných lehotách :
 • Viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
 • 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt 25% z ceny ubytovania
 • 14 až 8 dní pred nástupom na pobyt 50% z ceny ubytovania
 • 7 až 3 dní pred nástupom na pobyt 75% z ceny ubytovania
 • Menej ako 2 dni pred nástupom na pobyt 100% z ceny ubytovania

 

Článok II.

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Penzión nezodpovedá za škodu spôsobenú na veciach vnesených a odložených klientom do hotela.
 2. Za cennosti a peniaze zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli prevzaté do úschovy na základe potvrdenia do hotelového trezoru. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá penzión len do výšky 331,94€
 3. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami a zvieratami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť.
 4. V prípade spôsobenej škody klientom na majetku penziónu, je klient povinný uhradiť náhradu spôsobenej škody najneskôr v deň skončenia pobytu klienta alebo na základe faktúry vystavenej do 14 dní odo dňa skončenia ubytovania klienta, splatnej v lehote 10 dní odo dňa jej doručenia klientovi, za predpokladu, že penzión rozhodne o takomto spôsobe úhrady náhrady škody.
 5. V prípade, že klient odmietne uhradiť cenu za poškodené, resp. zničené zariadenie penziónu v súlade s podmienkami bodu 3 a 4 z tohto článku, je penzión oprávnený účtovať klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, spolu s úrokom z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
 6. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie hosť aj počas pobytu v zariadený bude mať zamknuté vchodové dvere. Predtým ako otvorí dvere cudzím osobám skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybností o dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje recepciu.
 7. Penzión nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách ponechaných na parkovisku pri penzióne.
 8. Penzión nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené klientovi mimo areálu hotela.

Článok III:

Stravovanie a predaj alkoholických nápojov

 1. Klient je povinný oboznámiť personál penziónu s akýmikoľvek závažnými zdravotnými obmedzeniami prípadne stravovacími obmedzeniami a tieto obmedzenia hlásiť na hotelovej recepcií alebo vedúcemu odbytového strediska – reštaurácie.
 2. Personál penziónu je oprávnený odoprieť predať alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom.

Článok IV.

Všeobecné platné ustanovenia

 1. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí je vyhradená reštaurácia. V izbe, kde je hosť ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia penziónu v čase od 8:00 do 22:00 hod. Pracovník penziónu nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkom polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa a bez jeho súhlasu. V prípade nenahlásenia návštevy sa jedná o závažné porušenie predpisov penzión, penzión považuje osoby za hostí a bude im alebo hosťovi účtovať ubytovanie podľa cenníka.
 2. V izbe a spoločenských priestoroch penziónu nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia penziónu premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení penziónu, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 3. V ubytovacom zariadený nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných na izbe alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, nabíjačka, a pod)
 4. V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov ( v zmysle požiarno-evakuačného plánu) po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.
 5. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby v priestoroch penziónu. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v penzióne V inom svete a ktorá je zodpovedná podľa zákona.
 6. Hosťom nie je dovolené vnášať do izby veci pre úschovu, ktorých penzión vyčlenil iné miesto. Na úschovu týchto vecí na hosť informuje na recepcii.
 7. Fajčenie na izbách, apartmánoch ako aj v celom objekte penziónu je prísne zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má penzión právo účtovať pokutu 100€.
 8. Pri ochorení alebo zranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.
 9. Psy a iné zvieratá môžu byť v priestoroch penziónu len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia penziónu za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav. Cena za ubytovanie zvieraťa sa účtuje podľa individuálnej dohody medzi klientom a majiteľom alebo povereným pracovníkom. Na ubytovanie psov a iných zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia :
 • Psom a iným zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v iných priestoroch, kde sú skladované a pripravované potraviny, alebo sa podávajú jedlá alebo nápoje.
 • Vo všetkých verejných priestoroch penziónu musí mať každý pes košík
 • Psy a iné zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa
 • Na kŕmenie zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom
 • V prípade poškodenia zariadenia zvieraťom je hosť povinný zaplatiť škodu v plnej výške. Za zviera zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvierat a hosť, ktorý pobyt v izbe zvieraťu umožnil.
 1. Za stratu izbovej karty účtuje penzión sumu 30,00€ za kus (Vrátane prekódovania karty).
 2. V prípade vzniknutej závady je hosť povinný to okamžite nahlásiť na recepcii.
 3. Parkovisko patriace penziónu je bezplatné a nie je strážené. Penzión nezodpovedá za odcudzenie, prípadne spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľne položené osobné veci
 4. Klient v priestoroch penziónu nesmie nosiť zbraň a strelivo, alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcim ich okamžité požitie
 5. Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie penziónu
 6. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.
 7. Hosť súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v penzióne V inom svete. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre akékoľvek potreby hore uvedenej firmy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú podľa § 20 ods. 3 cit. Zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.